Splošni pogoji aplikacije SODMOS.si

Imetnik spletne aplikacije

Imetnik spletne aplikacije je družba ARHIM d.o.o., Slakova ulica 36, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: ponudnik).

Opredelitev pojmov

  • Ponudnik je ARHIM d.o.o.
  • Uporabnik je oseba, ki uporablja spletno aplikacijo SODMOS.si
  • SODMOS.si je spletna aplikacija

Dostop do spletne aplikacije SODMOS.si

Ponudnik skrbi za to, da je spletna aplikacija SODMOS.si uporabnikom dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu. V primeru rednih in nujnih vzdrževalnih del ima ponudnik pravico do krajših ali daljših ustavitev dostopa do spletne aplikacije SODMOS.si, vendar praviloma le ob sobotah, nedeljah in dela prostih dneh.

Ponudnik v okviru razvoja spletne aplikacije SODMOS.si nenehno nadgrajuje, izboljšuje in spreminja njeno funkcionalnost. V posledici tega ponudnik uporabniku ne jamči za nespremenljivost oziroma za trajno zagotavljanje določene funkcionalnosti spletne aplikacije SODMOS.si. Prav tako lahko ponudnik kadarkoli določeno funkcionalnosti spletne aplikacije SODMOS.si ali spremeni ali ukine, še zlasti, če je k temu zavezan na podlagi prisilnega predpisa ali oblastvenega akta kateregakoli državnega organa oziroma subjekta javnega prava oziroma v drugih primerih višje sile. O morebitni ukinitvi določene funkcionalnosti si bo ponudnik prizadeval uporabnika obvestiti vsaj 15 dni pred nameravano ukinitvijo.

Registracija uporabnika v spletno aplikacijo SODMOS.si in trajanje naročniškega razmerja

Za dostop do spletne aplikacije SODMOS.si mora uporabnik s ponudnikom skleniti naročniško razmerje, torej pravilno izpolniti in podpisati naročilnico ali skleniti pogodbo. Naročilnica je obvezujoča in nepreklicna. Ponudnik bo v roku dveh delovnih dni od prejema pravilno izpolnjene in podpisane naročilnice ali pogodbe uporabniku poslal uporabniško ime in geslo, in sicer ali priporočeno s povratnico ali pa po elektronski pošti, s katerim bo lahko neomejeno dostopal v spletno aplikacijo SODMOS.si, pri čemer mu bodo na voljo vsi podatki in informacije, ki jih spletna aplikacija SODMOS.si ponuja za sklenjen naročniški paket.

Za začetek naročniškega razmerja šteje prvi delovni dan po prejemu uporabniškega imena in gesla. Naročniško razmerje na spletno aplikacijo SODMOS.si je, če ni med ponudnikom in uporabnikom pisno drugače dogovorjeno, sklenjeno za obdobje 12 mesecev in se ob izteku obdobja vselej avtomatsko podaljša za obdobje nadaljnjih 12 mesecev. Če želi uporabnik naročniško razmerje na spletno aplikacijo SODMOS.si odpovedati, mora o tem pisno obvestiti ponudnika najkasneje 30 dni pred iztekom naročniškega obdobja. V kolikor uporabnik ponudnika o želji po odpovedi naročniškega pisno obvesti prepozno, tj. v manj kot 30 dneh pred iztekom naročniškega obdobja, se naročniško razmerje podaljša za nadaljnjih 12 mesecev, po poteku teh 12 mesecev pa preneha, brez da bi moral uporabnik ponudniku ponovno poslati odpoved.

Zamenjava uporabniškega imena in gesla

Uporabnik se zaveže, da bo dobljeno uporabniško ime in geslo hranil kot poslovno skrivnost in da ga bodo uporabljale le pooblaščene osebe. V primeru, da uporabniško ime in geslo nepooblaščeno uporablja tretja oseba, je uporabnik ponudniku odškodninsko odgovoren. Če uporabnik sumi, da geslo uporablja tretja, nepooblaščena oseba, mora o tem takoj obvestiti ponudnika, ki bo uporabniku nemudoma brezplačno dodelil novo geslo. Vse morebitne ostale stroške, ki bi nastali z zamenjavo gesla, nosi uporabnik.

Uporabniki spletne aplikacije SODMOS.si

Spletna stran in spletna aplikacija SODMOS.si so zasebna last. Vsa medsebojna komunikacija in interakcija, ki poteka preko teh spletnih strani, mora biti v skladu s temi splošnimi pogoji. Uporabnik se zavezuje, da bo podatke in informacije, ki jih bo pridobil s spletno aplikacijo SODMOS.si, uporabljal izključno za svoje namene in jih ne bo brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika posredoval tretjim osebam. V nasprotnem primeru je uporabnik ponudniku odškodninsko odgovoren. Vsako kopiranje, razpošiljanje, prenos, objavljanje, povezovanje ali drugo spreminjanje teh spletnih strani je strogo prepovedano. Uporabnik ne sme spreminjati, objavljati, prenašati, sodelovati v prenosu ali prodaji, izpeljevati ali na kakršen koli način izkoriščati katere koli vsebine ali podatka spletne strani oziroma spletne aplikacije SODMOS.si, niti delno niti v celoti. Uporabnik lahko samo z namenom lastne uporabe prevzame, izpiše in hrani vsebine spletne strani oziroma spletne aplikacije SODMOS.si.

Cenik, stroški storitev in račun za spletno aplikacijo SODMOS.si

Cenik sprejema ponudnik in je sestavni del teh splošnih pogojev. Vsakokratni veljavni cenik je dostopen na www.sodmos.si. Uporabnik bo na podlagi naročilnice ali pogodbe plačeval naročnino spletne aplikacije SODMOS.si v višini in pod pogoji, ki so določeni v ceniku storitev SODMOS.si ter v skladu s podpisano naročilnico oz. pogodbo. Vse cene so v evrih, brez vključenega DDV.

Ponudnik uporabniku zaračuna naročnino za uporabo spletne aplikacije SODMOS.si in uporabniku izstavi ter pošlje račun. Uporabnik se zaveže, da bo izstavljen račun poravnal v roku 8 dni od prejema le-tega. V primeru zamude plačila računa je upravitelj upravičen zaračunati zakonske zamudne obresti, stroške opominjanja, kakor tudi vse morebitne stroške izvensodne ali sodne izterjave (odvetniški stroški, sodni stroški in podobno). V kolikor bi naročnik zamujal s plačilom računa, mu lahko ponudnik takoj vse do popolnega plačila onemogoči dostop do spletne aplikacije SODMOS.si. Čas, ko je naročniku onemogočen dostop do spletne aplikacije SODMOS.si, v ničemer ne vpliva na trajanje naročniškega razmerja in se všteva v obdobje naročniškega razmerja.

Uporabnik se zavezuje, da bo prejeti račun za naročnino za spletno aplikacijo SODMOS.si plačeval z virmanom direktno na transakcijski račun ponudnika.

Pomoč uporabniku pri uporabi SODMOS.si

Pri uporabi spletne aplikacije SODMOS.si nudi ponudnik uporabniku brezplačno pomoč in svetovanje preko telefona, faksa ali elektronske pošte.

Odgovornost ponudnika spletne aplikacije SODMOS.si

Ponudnik ne jamči za točnost, popolnost, ažurnost, kakovost ali celovitost podatkov in drugih vsebin, ki se objavljajo v spletni aplikaciji SODMOS.si. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi izhajale iz uporabe podatkov in drugih vsebin iz spletne aplikacije SODMOS.si ali iz uporabne prikazane cene ali vsebine postavk in kategorij. Ponudnik ni v nobenem primeru odgovoren za neposredno, posredno, posebno ali kakršnokoli drugo škodo (npr. škoda brez omejitve, zaradi izgube poslovnega dobička, zaradi prekinitve poslovanja, zaradi začetek poslovanja ali zaradi izgube poslovnih informacij ipd.), ki bi je utrpel uporabnik ob oziroma zaradi uporabe podatkov in drugih vsebin, ki se objavljajo v spletni aplikaciji SODMOS.si. Ponudnik še posebej in izrecno ne jamči za točnost, popolnost, ažurnost, kakovost ali celovitost objavljenih podatkov ter ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe (npr. napačno podana projektantska cena,…).

Ponudnik uporabniku ne odgovarja za nobeno obliko škode, ki bi uporabniku nastala kot posledica okoliščin, da si uporabnik ni zagotovil ustreznega delovanja računalniške infrastrukture/opreme.

Ponudnik uporabniku ne odgovarja za nobeno obliko škode, ki bi uporabniku nastala v posledici napake v delovanju spletne aplikacije SODMOS.si ali v posledici nepravilne uporabe spletne aplikacije SODMOS.si s strani uporabnika. Do nepravilne uporabe spletne aplikacije SODMOS.si lahko med drugim pride, ker uporabnik ne upošteva ali ne razume navodil ponudnika.

Ponudnik uporabniku ni odgovoren za nezmožnost dostopa do spletne aplikacije SODMOS.si, ki bi nastala zaradi razlogov na strani operaterja, ki je ponudnikov dobavitelj dostopa do spleta.

Ponudnik uporabniku ni odgovoren za nobeno obliko škode, ki bi uporabniku nastala zaradi tehničnih težav pri dostopu ali delovanju spletne aplikacije SODMOS.si ali zaradi prenehanja delovanja spletne aplikacije SODMOS.si.

Spreminjanje splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli brez odpovednega roka ukine ali spremeni kateregakoli od tukaj navedenih splošnih pogojev uporabe in/ali Izjave o varovanju osebnih podatkov. Zato se uporabniku svetuje, da redno prebira te dokumente, da bo tekoče obveščen o spremembah. V primeru, da pride do sprememb teh dokumentov in od tega trenutka naprej uporabnik še vedno uporablja spletno aplikacijo SODMOS.si, pomeni, da v celoti soglaša in sprejema vse spremembe teh dokumentov ter se zavezuje ravnati v skladu z njimi.

Prenehanje poslovnega sodelovanje oz. prenehanje uporabe spletne aplikacije SODMOS.si

Ponudnik lahko kadarkoli enostransko prekine naročniško razmerje s katerimkoli uporabnikom. Ponudnik si pridržuje pravico do trenutne ukinitve katerega koli uporabniškega imena in gesla v primeru uporabnikovega vedenja, za katerega ponudnik po lastni presoji ugotovi, da je nesprejemljivo, kot tudi v vsakem primeru nespoštovanja teh splošnih pogojev s strani uporabnika.

V primeru suma zlorabe uporabniškega imena in gesla ima ponudnik pravico, da omeji ali prekine dostop posameznemu uporabniškega imena in gesla do spletne aplikacije SODMOS.si.

Smiselna uporaba splošnih pogojev

Ti splošni pogoji se smiselno uporabljajo tudi za druge spletne storitve, ki jih ponudnik nudi uporabniku, kot npr. za Web service (WS), Web API (API), File sharing (FS) ipd.

Reševanje sporov

Ponudnik in uporabnik se dogovorita, da bo za reševanje morebitnih sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Pomakni se na vrh